Játékszabályzat

“Facebook Promóciós Játék” Részvételi- és Játékszabályzat

1. A játék szervezője

A játék szervezője Göblyös Péter (2167 Vácduka, Hársfa sor 39.); a továbbiakban: Játékszervező). 

2. A Játék

2.1. Jelen Részvételi- és Játékszabályzat a Játékszervező által szervezett, a https://facebok.com/Vizslafotozas elérésű közösségi oldalakon meghirdetett promóciós nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

 

2.2. A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Játékszabályzat).

 

2.3. A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli. A Játék szervezését, bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Játékszervező végzi.

 

3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden, a Játék kezdő időpontjában (4.3. pont) és a sorsolás időpontjában aktív Facebook profillal és Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy.

 

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

 

3.4. A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból annak bármely szakaszában kizárásra kerül.

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék időtartama (a továbbiakban: Játékidő) és a nyereménysorsolás ideje a Játékra történő felhívásban (a továbbiakban: Játékfelhívás) kerül meghatározásra.

 

4.2. A Játékidő után történő követések érvénytelenek, nem vesznek részt a Játékban.

 

4.3. Eredményhirdetés: a sorsolástól számított 24 órán belül.

5. A Játék feltételei és menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játékidőn belül maradéktalanul teljesítse a Játékfelhívásban foglaltakat.

 

5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékfelhívás tartalmazza, amely teljes egészében elérhető a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakról.

 

5.3. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékosnak a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Játékost értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon.

 

5.4. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon bármely poszt közlését megtagadja, moderálja vagy azt eltávolítsa, amennyiben annak tartamát kifogásolhatónak minősíti, saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek találja, és a Játékost további értesítés nélkül kizárja a Játékból.

 

5.5. A Játékszervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bármely felhasználói tartalmat.

6. Sorsolás és nyeremény

6.1. Azok a Játékosok kerülnek be a Játékszervező nyereménysorsolási adatbázisába, akik kommentelték a Játékfelhívás Facebook posztját. A Játékszervező a sorsolást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertes megfelel-e a jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek és maradéktalanul teljesítette-e a Játékfelhívásban foglaltakat. Minden Játékos minden Játékban egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba.

 

6.2. A nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül egy Nyertes és két Pótnyertes kerül kisorsolásra (a továbbiakban együtt: Nyertes).

 

6.3. A sorsolást a Játékszervező munkatársai végzik. A sorsolás időpontja a Játékfelhívásban meghatározott időpont. A sorsolásokra a Játékszervező hivatalos helyiségében kerül sor. A sorsolások nem nyilvánosak.

 

6.4. A Nyertest a Játékszervező véletlenszerű sorsolással, sorsolóprogrammal választja ki a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül.

 

6.5. A Nyertes a Játékfelhívásban közzétett Nyereményre szerez jogosultságot (a továbbiakban: Nyeremény).

 

6.6. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem ruházható át.

 

6.7. A Nyertes értesítése a 2.1. pont szerinti felületeken és direkt üzenet útján történik, nevét a Játékszervező a 2.1. pont szerinti közösségi felületeken jogosult közzétenni.

 

6.8. A Nyertesnek 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Játékszervező értesítését visszaigazolja és a Nyeremény átvételéhez, valamint a járulékfizetés átvállalásához szükséges személyazonossági adatait (név, édesanyja neve, születési helye, születési dátuma, TAJ-száma, adóazonosító jele, lakcíme) és a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási címet írásban megadja a Játékszervező részére. A kapcsolatfelvételt követően a Nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

 

6.9. A sikeres kapcsolatfelvételt követő 10 munkanapon belül a Nyertes a Nyereményt előre egyeztetett időpontban és helyszínen, kizárólag személyesen veheti át. A Nyeremény átadás-átvételéről a Játékszervező videofelvételt készít és nyilvánosságra hoz. A Nyertes a Nyeremény átvételét megelőzően, külön nyilatkozatban is visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Játékszervező a Nyeremény átadásáról-átvételéről készült videofelvételt, és ebben a Nyertes képmását, valamint hangfelvételét minden további ellenszolgáltatás nélkül nyilvánosságra hozza és a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon is közzé tegye. A Nyertes a Nyeremény átvételének a helyszínére történő utazási költségeit saját maga viseli.

 

6.10. A Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a Nyeremény átvételére, amennyiben: – nem felel meg a 3.1. pont szerinti feltételeknek; – egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; – egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta; – a Játékszervező 6.7. pont szerinti értesítését követő 5 munkanapon nem belül adja meg a 6.8. pontban rögzített adatait. – nem vállalja a Nyeremény személyes átvételét, vagy az egyeztetett időpontban és helyszínen nem jelenik meg személyesen, továbbá nem vállalja a videofelvétel elkészítésében a 6.9. pont szerint történő közreműködést, illetve nem járul hozzá a kép- vagy hangfelvétele nyilvános közzétételéhez; – jelen Játékszabályzat bármely további pontját megsérti.

 

6.12. A Nyertes köteles együttműködni a Játékszervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására-átvételére a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön.

 

6.13. Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget vagy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére és arra a Pótnyertes, illetve a Pótnyertes kiesése esetén a 2. számú Pótnyertes szerez jogosultságot. Abban az esetben, ha egyik Nyertes, illetve Pótnyertes sem szerez jogosultságot a Nyereményre, a Játékszervező dönthet a Játék megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről.

 

6.14. A Játékszervező vállalja a Nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. Az adó befizetésének a kötelezettségét meghaladóan a Nyereménnyel vagy annak átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és adminisztratív teendők a Nyertest terhelik, a Nyeremény átvétele és igénybevétele a Nyertes kizárólagos saját felelősségére történik.

 

6.15. A Nyertes és a Pótnyertes jelen Játékszabályzatban rögzített jogai és kötelezettségei teljes egészébe megegyeznek.

7. Adatkezelés

7.1. A Játékos Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele. A Játékos a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül, ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként vagy Pótnyertesként kisorsolásra kerül, abban az esetben az Adatkezelő a nevét, – amennyiben ismert – a lakóhelyeként szolgáló település nevét és a nyertesség tényét nyilvánosságra hozza a 2.1. pont szerinti felületeken. Névazonosság esetén a Nyertes az Facebook profilja adatai alapján kerül azonosításra. A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak, kép- és hangfelvételének a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzététele esetében, továbbá azt semmilyen jogcímen nem kifogásolhatja, nem sérelmezheti.

 

7.2. A Játékos a Játékban történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékszervező mint Adatkezelő a 7.4. pontban meghatározott célból a Játékos azon személyes adatait kezelje és feldolgozza, melyeket ő maga önkéntesen ad meg a Játékban történő részvétel során (pl. név, e-mail cím, Facebook profil elérése és az ott közölt adatok, anyja neve, TAJ szám, születési hely és idő, adószám, lakcím és levelezési cím, telefonszám, a továbbiakban: Személyes Adat). A további kezelt adatok: a Játékban történő részvétel ténye, ideje, a nyerés ténye, időpontja.

 

7.3. A Játékos a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, a Játékszervező mint adatfeldolgozó kérése esetén a Nyeremény átadását megelőzően bemutatja a személyazonosításhoz és a közterhek megfizetéséhez szükséges okmányait és hozzájárul ahhoz, hogy az okmányokról a Játékszervező fénymásolatot készítsen.

 

7.4. A Játékszervező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a Játékos hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelő módon végzi. A Nyertes adatainak kezelése esetén az adatkezelés indoka a Nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogérvényesítés bármely fél részéről. A Játékszervező a Játékos Személyes Adatait kizárólag a Játékban való részvétel, a sorsolás és a Nyeremény átadása, valamint az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.

 

7.5. A Játékszervező jogosult a Játékos Személyes Adatait a 7.4. pontban meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék sorsolását követő 1 hétig kezelni. Ezen időn belül a Játékszervező a sorsolási adatbázist, valamennyi adatával együtt teljes egészében törli. A Nyertes adatait a Játékszervező a Nyeremény átvételétől számított 5 évig jogosult kezelni a 7.4. pont szerinti jogérvényesítés indokára figyelemmel a Nyertes hozzájárulásának esetleges visszavonását követően is.

 

7.6. A Játékszervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Játékszervező úgyis mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

7.7. A Játékos a Személyes Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a Játékszervező alábbi e-mail címére küldött e-mail útján: info@vizslafotozas.hu vagy postai levélben.

 

7.8. A Játékost az Infotv. rendelkezései értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg: – jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, – kérheti az Adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, – jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

8. Felelősségi szabályok

8.1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében a jelen Játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

 

8.2.  A Játékszervező kizárja a felelősségét a bármely posztban szereplő állításból, információból, kép- és/vagy videofelvételből, hibából, hiányosságból vagy a Játékos által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A Játékos kizárólagos polgári és büntetőjogi felelőssége, amennyiben a profil oldala vagy általa közzétett poszt valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, illetve sérti más személy jogát vagy törvényes érdekét.

 

8.3. A Játékszervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

8.4. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja.

 

8.5. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa. A Nyertes a Nyereménnyel kapcsolatos valamennyi jótállási és szavatossági jogait a Nyeremény forgalmazójával és/vagy gyártójával szemben, közvetlenül érvényesítheti.

 

8.6. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyeremény kézbesítésének és/vagy átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

 

8.7. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

8.8. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt bármely, a Játékkal összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

 

8.9. A Játékszervező, illetve a Facebook közösségi hálózat kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék szervezésével, lebonyolításával, a sorsolással és a nyereményekkel kapcsolatosan a Játékszervező, a Facebook és az Instagram közösségi hálózattal szembeni bármilyen igény érvényesítéséről.

 

8.10. A Játékszervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.

 

8.11. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Játékszervező döntése az irányadó.

9. Általános rendelkezések 

9.1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.

 

9.2. A Játékszervező jelen játékszabályzatot a http://vizslafotozas.hu/jatekszabalyzat címen elérhető weboldalán teszi közzé.

 

9.3. A Játékszervező nem köteles válasz e-mailt küldeni a Játékosok részére, kivéve a 7. pontban foglaltakat.

 

9.4. A Játékra a Facebook és az Instagram közösségi oldalak szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak.